ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αναπτυξιακά προγράμματα

Αναλαμβάνουμε:

  • Την διερεύνηση δυνατοτήτων επιδότησης/κινητροδότησης επενδυτικών σχεδίων.
  • Την προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας της επιχείρησης στα αναπτυξιακά προγράμματα που την αφορούν.
  • Την εκπόνηση ολοκληρωμένης οικονομοτεχνικής μελέτης και υποβολή στον αρμόδιο φορέα.
  • Την παρακολούθηση του φακέλλου από τη φάση της υποβολής, της τυχόν παροχής συμπληρωματικών στοιχείων, της έγκρισης και της υλοποίησης μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

Η κεκτημένη τεχνογνωσία της ΑΕΝΑΟΝ διασφαλίζει την αρτιότητα της πρότασης και την ορθή υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος.