ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

PORTFOLIO

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ Χ...

Διατηρούμε μόνιμες συνεργασίες με επιχειρήσεις, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ξεπερνά τα 700εκ. € και διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των πελατών μας…

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η κεκτημένη τεχνογνωσία της ΑΕΝΑΟΝ διασφαλίζει την αρτιότητα της πρότασης και την ορθή υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠ...

Εξεύρεσή εξατομικευμένων λύσεων βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων των οφειλετών. Υποστήριξη της διαδικασίας έως την πλήρη ολοκλήρωση της.

BUSINESS PLAN

BUSINESS PLAN

Ο σκοπός ενός business plan είναι να περιγράψει τους στόχους μιας επιχείρησης από την αρχική στιγμή της λειτουργίας της, να δώσει μια πρόβλεψη για την πορεία της και να προδιαγράψει…

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙ...

Το σύγχρονο ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί αμεσότητα στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και συστηματικό τρόπο για την υλοποίησή τους.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στην ΑΕΝΑΟΝ αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση ή τη διαμόρφωση της οργάνωσης των επιχειρήσεων, που ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους περιλαμβάνει κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (PORTFOLIO AND PROJECT MA...

Η ΑΕΝΑΟΝ εξειδικεύεται στη διοίκηση έργων και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

aenaonservice4

ΕΞΑΓΟΡΕΣ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων μεθόδων, αποτιμάται η εμπορική αξία μιας επιχείρησης, λογιστική και υπεραξία (goodwill).

IBR

Independent Business Review (IBR) ΑΝΕΞΑΡ...

Εκπονούμε Ανεξάρτητες Επιχειρηματικές Επισκοπήσεις (IBR), έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν στη διάθεσή τους αξιόπιστες και ολοκληρωμένες πληροφορίες από μια έμπιστη, ανερόληπτη και ανεξάρτητη πηγή.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Στην ΑΕΝΑΟΝ εφαρμόζουμε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους για την μελέτη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίησή της.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Εφαρμόζουμε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους για την αποτίμηση εταιρειών, μέσω της οποίας προσδιορίζεται η εμπορική αξία της επιχείρησης, η οποία πέραν της λογιστικής αξίας, περιλαμβάνει και την υπεραξία της (goodwill).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Η ΑΕΝΑΟΝ εξειδικεύεται στη μελέτη και πρόβλεψη κινδύνων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση, με στόχο να μειωθεί η αβεβαιότητα.