ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

aenaosservice3

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ...

Διατηρούμε μόνιμες συνεργασίες με επιχειρήσεις, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ξεπερνά τα 700εκ. € και διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των πελατών μας…

aenaonservice11

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η κεκτημένη τεχνογνωσία της ΑΕΝΑΟΝ διασφαλίζει την αρτιότητα της πρότασης και την ορθή υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος.

daneia

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ...

Εξεύρεσή εξατομικευμένων λύσεων βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων των οφειλετών. Υποστήριξη της διαδικασίας έως την πλήρη ολοκλήρωση της.

aenaonservice8

BUSINESS PLAN

Ο σκοπός ενός business plan είναι να περιγράψει τους στόχους μιας επιχείρησης από την αρχική στιγμή της λειτουργίας της, να δώσει μια πρόβλεψη για την πορεία της και να προδιαγράψει…

aenaon-services

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧ...

Το σύγχρονο ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί αμεσότητα στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και συστηματικό τρόπο για την υλοποίησή τους.

aenaonservice2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στην ΑΕΝΑΟΝ αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση ή τη διαμόρφωση της οργάνωσης των επιχειρήσεων, που ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους περιλαμβάνει κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες.

aenaonservice6

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (PORTFOLIO AND PROJECT...

Η ΑΕΝΑΟΝ εξειδικεύεται στη διοίκηση έργων και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

aenaonservice4

ΕΞΑΓΟΡΕΣ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων μεθόδων, αποτιμάται η εμπορική αξία μιας επιχείρησης, λογιστική και υπεραξία (goodwill).

aenaonservice7

Independent Business Review (IBR) ΑΝΕ...

Εκπονούμε Ανεξάρτητες Επιχειρηματικές Επισκοπήσεις (IBR), έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν στη διάθεσή τους αξιόπιστες και ολοκληρωμένες πληροφορίες από μια έμπιστη, ανερόληπτη και ανεξάρτητη πηγή.

aenaonservice9

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Στην ΑΕΝΑΟΝ εφαρμόζουμε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους για την μελέτη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίησή της.

aenaonservice10

ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Εφαρμόζουμε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους για την αποτίμηση εταιρειών, μέσω της οποίας προσδιορίζεται η εμπορική αξία της επιχείρησης, η οποία πέραν της λογιστικής αξίας, περιλαμβάνει και την υπεραξία της (goodwill).

aenaonservice12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Η ΑΕΝΑΟΝ εξειδικεύεται στη μελέτη και πρόβλεψη κινδύνων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση, με στόχο να μειωθεί η αβεβαιότητα.