ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Η ΑΕΝΑΟΝ Management προσφέρει υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα για τη βελτίωση των χαρτοφυλακίων τους καθώς και υπηρεσίες σχετικές με την παρακολούθηση της λειτουργίας και της οικονομικής θέσης των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτά.

Επίσης παρέχουμε υπηρεσίες που αφορούν σε συγκεκριμένους πιστούχους όπως η διερεύνηση της βιωσιμότητας, υπηρεσίες monitoring trustee (επιβλέπων εντολοδόχος) και CRO καθώς και υπηρεσίες αποτίμησης δανειακών χαρτοφυλακίων και Asset Quality Review (AQR).