ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η σύγχρονη αντίληψη και λειτουργία των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιβάλλεται από τις τάσεις που διαμορφώνονται σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο. Οι παρεχόμενες από την εταιρεία μας υπηρεσίες στοχεύουν στην υποστήριξη των Φορέων Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και στην κάλυψη των οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών τους. Παράλληλα η παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών καθώς και η υποστήριξη, αξιοποίηση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, πρωτοβουλιών και δράσεων διασφαλίζει και συμβάλλει στην αποτελεσματική κάλυψη και ανταπόκριση των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο ρόλο που τους έχει ανατεθεί για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.