ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας

(Σκοπιμότητας): Στην ΑΕΝΑΟΝ εφαρμόζουμε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους για την μελέτη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίησή της.

 • διενεργούμε έρευνα αγοράς-κλαδική ανάλυση
 • εκπονούμε χρηματοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας
 • αναλύουμε τη δομή της επιχείρησης
 • διενεργούμε τον τεχνικό σχεδιασμό και έλεγχο για τη διάθεση των προϊόντων (αγορές, αποθήκευση-διανομή, απαιτούμενος τεχνολογικός εξοπλισμός, παραγωγικοί συντελεστές)
 • διαπίστωση πιθανών αδυναμιών και ισχυρών σημείων (swot analysis)
 • απαντάμε στο ερώτημα: θα είναι επιτυχής η επένδυση;

(Βιωσιμότητας): Στην ΑΕΝΑΟΝ συντάσσουμε μελέτες βιωσιμότητας που απευθύνονται:

 • στην ίδια την επιχείρηση με στόχο να εκτιμηθεί η πορεία της στο άμεσο μέλλον και να εντοπιστούν έγκαιρα, προτού προκύψουν, τυχόν προβλήματα ρευστότητος ή άλλες δυσκολίες, είτε
 • σε τρίτους (τράπεζες, επενδυτές ή και σημαντικούς συνεργάτες όπως προμηθευτές, ξένους οίκους κλπ) με σκοπό να καταδειχθεί η βιωσιμότητα της εταιρείας εν όψει κάποιας σημαντικής συμφωνίας (χορήγηση ή αναδιάρθρωση δανείων, επένδυσης, εξαγοράς κλπ).

Εξετάζονται όλοι οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης σας, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της εταιρείας κατά τα προηγούμενα έτη και τις προοπτικές της.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται:

 • ιστορική ανάλυση στοιχείων της επιχείρησης
 • ανάλυση εσόδων και εξόδων της επιχείρησης
 • ανάλυση κεφαλαιακών αναγκών και προτεινόμενα κεφάλαια
 • σχέδια μελλοντικών ισολογισμών
 • σχέδια μελλοντικών χρηματοοικονομικών ροών, ταμειακών ροών
 • σχέδια μελλοντικών κερδών και ζημιών
 • ανάλυση τυχόν επενδυτικών σχεδίων και αποτελεσματικότητας
 • δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές (ανάλυση SWOT)
 • χρηματοοικονομική ανάλυση.