ΕΞΑΓΟΡΕΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Εξαγορές - Συγχωνεύσεις

Μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων μεθόδων, αποτιμάται η εμπορική αξία μιας επιχείρησης, λογιστική και υπεραξία (goodwill). Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο σε περιπτώσεις πώλησης μέρους ή του συνόλου των μετοχών μιας εταιρείας, συμμετοχής στρατηγικού επενδυτή ή συγχώνευσης / απορρόφησης.

Στην ΑΕΝΑΟΝ:

  • Διερευνούμε την σκοπιμότητα μιας εξαγοράς / συγχώνευσης
  • Αναλαμβάνουμε την οργάνωση και επίβλεψη όλης της διαδικασίας και εκπονούμε το business due diligence
  • Αναλαμβάνουμε τον εντοπισμό των επενδυτών και διενεργούμε την σχετική διαμεσολάβηση