ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αποτιμήσεις Εταιρειών

Στην ΑΕΝΑΟΝ εφαρμόζουμε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους για την αποτίμηση εταιρειών, μέσω της οποίας προσδιορίζεται η εμπορική αξία της επιχείρησης, η οποία πέραν της λογιστικής αξίας, περιλαμβάνει και την υπεραξία της (goodwill). Αποτελεί απαραίτητο “εργαλείο” σε περίπτωση πώλησης μέρους ή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, σε περίπτωση συμμετοχής στρατηγικού επενδυτή ή σε περιπτώσεις συγχώνευσης / απορρόφησης.

Σε μια μελέτη αποτίμησης περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Η εταιρεία και η αγορά
  • Ο ανταγωνισμός
  • Εξέλιξη οικονομικών μεγεθών – Δανειακές υποχρεώσεις
  • Προβλεπόμενοι λογαριασμοί αποτελεσμάτων και αναμενόμενες ταμειακές ροές
  • Εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων αποτίμησης – Συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων