ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Aenaon Management - Επιχειρηματικοί, Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι > Services > ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ανάπτυξη, διαχείριση τραπεζικού χαρτοφυλακίου

Διατηρούμε μόνιμες συνεργασίες με επιχειρήσεις, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ξεπερνά τα 700εκ. € και διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των πελατών μας χαρτοφυλάκιο τραπεζικών πιστοδοτήσεων ύψους 250 εκ. €.

Το γεγονός αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να διαπραγματευόμαστε και να επιτυγχάνουμε για τους πελάτες μας το βέλτιστο πλαίσιο τραπεζικής συνεργασίας.

Στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζικών συνεργασιών, τις οποίες διαχειριζόμαστε, συγκαταλέγονται αρκετά σύνθετα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες (ομολογιακά δάνεια, κοινοπρακτικά δάνεια, factoring κ.α.), ορισμένα εκ των οποίων είναι εντελώς πρωτότυπα (tailormade) προσαρμοσμένα εντελώς στις ανάγκες της επιχείρησης.

  • Υποστήριξη και συνδιαμόρφωση της στρατηγικής της επιχείρησης με καθοδήγηση και υποστήριξη του επιχειρηματικού πλάνου.
  • Δημιουργία ρευστότητας και ορθή διαχείρισή της
  • Παρακολούθηση για την αποτελεσματική εφαρμογή