ΕΣΠΑ

Σύγχρονη Μεταποίηση

Η Δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση» στοχεύει στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της χώρας. Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υφιστάμενες Μεσαίες επιχειρήσεις ενώ το βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η επιδοτούμενη οικονομική δραστηριότητα και όχι η υφιστάμενη. Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι οι ακόλουθοι:

  1. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
  2. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
  3. Υλικά / Κατασκευές
  4. Εφοδιαστική Αλυσίδα
  5. Ενέργεια
  6. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
  7. Υγεία / Φάρμακα
  • Ο ελάχιστος προϋπολογισμός του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στις €250.000 με μέγιστο προϋπολογισμό τα €3 εκ.
  • Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ένταξης.
Ύψος Επένδυσης:
250.000-3.000.000€
Επιδότηση:
10%-60%
Προθεσμία:
Θα ορίζεται στην Πρόσκληση